Instytucje świadczące usługi finansowe oferują klientom różne firmy finansowania, w tym także faktoring oraz leasing. Źródło finansowania wybrane przez przedsiębiorcę powinno pozwolić na pozyskanie środków pieniężnych w jak najbardziej efektywny sposób. Bardzo często jedynym, dostępnym źródłem finansowania z zewnątrz w początkowej fazie rozwoju przedsiębiorstwa jest właśnie faktoring.

Pojęcie faktoringu i zasady działania

W podstawowym znaczeniu faktoring sprowadza się do wykupu faktur z odroczonym terminem płatności przez faktora. Faktor to w tym przypadku firma świadcząca takie właśnie usługi dla firm. Polski system prawny zalicza umowę faktoringu to kategorii umów nienazwanych. Możliwość ich zawierania wynika wprost z zasad kodeksu cywilnego – zasady swobody umów. Faktoring stanowi formę finansowania krótkoterminowego dla podmiotów stosujących odroczone terminy płatności (tzw. kredyty kupieckie) dla swoich odbiorców. W stosunku prawnym umowy faktoringu występują najczęściej 3 podmioty (relacja trójstronna):

  • faktor – instytucja finansowa, która nabywa wierzytelność od faktoranta,
  • dłużnik – zobowiązany do zapłaty czyli odbiorca towarów lub usług,
  • faktorant (Twoja firma) – dostawca usług lub towarów, dokonuje sprzedaży wierzytelności, która przysługuje mu od dłużnika.

Przedsiębiorca sprzedający towar lub świadczący usługę ustala z odbiorcą odroczony termin płatności. W przypadku, gdy oczekiwany przez odbiorcę termin jest długi np.: 60,90 dni, przedsiębiorca może skorzystać z faktoringu wysyłając zestawienie faktur do wykupu przez faktora, który wypłaca przedsiębiorcy zaliczkę (zwykle do wysokości 80% wartości brutto faktury). Pozostała wartość faktury wypłacana jest przez faktora po opłaceniu danej faktury przez dłużnika. W tym przypadku ważne jest zarówno utrzymanie klienta (możliwość oferowania odroczonych terminów płatności) jak również zachowanie płynności finansowej (natychmiastowa zapłata przez faktora w dniu wystawienia faktury). Wysokość finansowania przez instytucję uzależniona jest od wielkości oraz jakości portfela należności przedsiębiorcy. Uzyskane środki mogą zostać przeznaczone na dowolny cel. Korzystając z usługi faktoringu w firmie Smart Faktor przedsiębiorca zwiększa swoją atrakcyjność na rynku, staje się pożądanym partnerem handlowym, jednocześnie utrzymuje właściwy poziom płynności finansowej.

Rodzaje faktoringu

Z uwagi na swobodę zawierania umów oraz dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku, współczesny obrót gospodarczy wykształcił różne formy faktoringu. Do najbardziej popularnych zaliczyć należy:

  • faktoring pełny – razem cesją wierzytelności na faktora przechodzi ryzyko ewentualnej niewypłacalności dłużnika. Faktor nie ma prawa regresu do zbywcy, gdy dłużnik nie spłaci wierzytelności. Faktorant od razu dysponuje środkami finansowymi, nie jest też odpowiedzialny za niewypłacalność dłużnika,
  • faktoring niepełny – inaczej z regresem to konstrukcja umowna bez przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorców Faktoranta. W takim wypadku to faktorant jest odpowiedzialny za wypłacalność swoich kontrahentów.
  • faktoring mieszany – stanowi połączenie obu powyższych rodzajów faktoringu. Rozkłada odpowiedzialność pomiędzy faktora i faktoranta w sposób określony umową,

Warto pamiętać, że forma finansowania jaką jest faktoring jest osiągalna już od momentu założenia nowej firmy i pozwala w łatwy sposób utrzymać jej płynność finansowa. Jest pierwszym wyborem i optymalną formą finansowania Twoich należności. W odróżnieniu od kredytu nie powiększa długów Twojej firmy i nie naraża Cię na ryzyko spirali zadłużenia.


Angelika Dajos
Specjalista ds. finansów